Şahinali Mah. Faik Şahenk Bulvarı 29/D  NİĞDE

PLATİN COMBİ 1 KG

Fiyat:60,00 
Kategoriler:

Açıklama

MİKRO BİTKİ BESİN ELEMENETLERİ KARIŞIMI

COMBI : Eksiklik giderme ve beslemede önemli mikro elemetleri içeren tamamı EDTA şelatlı mikro element karışımıdır.

• Metabolizma faaliyetlerinde önemli rol al›rlar. Bitkide geliflimi teflvik eder.

• Bak›r, klorofil oluflumu için gerekli olup, fotosenteze yard›mc› olur. Bitkideki su hareketinin dengelenmesinde rol oynar. Ayr›ca tohum

üretimi için gereklidir. Eksikli.i halinde geliflme ve verim azal›r.

• Mangan, Demir ile birlikte klorofil oluflumuna etki eder,dolay›s›yla fotosentez için gereklidir. Çeflitli enzimlerin iflleyiflinde ve protein

ile karbonhidratlar›n oluflumunda görev al›r.

• Bor, çiçek ve meyve tutumu ile oluşumuna tesir eder, polenlerin hayatiyetlerini sürdürmelerini sağlar. Hücre zararlarının dayankı

artt›rarak bitkilere direnç kazand›r›r. Noksanl›.› durumunda çiçeklenme,tohum ve meyve tutumu azal›r, büyüme yavafllar.